УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В „АБОНАМЕНТ ЗА ПОДДРЪЖКА“
Към услугите включени в "Абонамент за ползване" програмните продукти, може да добавите и следните услуги:
Цена без абонамент за поддръжка Абонамент за ползване количество/ месец Абонамент за поддръжка – в.1 количество/ месец Абонамент за поддръжка – в.2 количество/ месец
10 лв/ 1 РС 30 лв / офис 50 лв / офис
1 Инсталиране и настройка на работно място 30 До 1 бр. до 1 (-10%) до 2 (-15%)
2 Обучение на започнат час /интернет, телефон/ 20 До 2 бр. до 4 (-10%) до 6 (-15%)
3 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(10:00 – 18:00) – за 1 офис
20 до 2 часа
(Реакция >= 48 ч.)
до 4 часа
(Реакция <= 48 ч.)
до 8 часа
(Реакция <= 24 ч.)
4 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(18:00 – 22:00) – за 1 офис
30 -  до 1 
(при повече -10,00%)
до 3 
(при повече -15,00%)
5 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(22:00 – 06:00) – за 1 офис
60 - 0,00% -10,00%
6 Допълнителна поддръжка за час (10:00-18:00) /интернет, телефон/ - за 1 офис
Консултации по организацията на данните, настройки на параметри
Консултации при промяна на начина на работа
20 - -10,00% -15,00%
7 Архивиране на база данни (за 1 база данни)
Съхранява се 1 (ежедневно) копие на базата данни на наш сървър.
60 - + +
8 Конфигуриране на допълнителна функция към модул „Автоматични операции“
Изработка/конфигуриране на функция извън стандартно предложените в модула – цената се заплаща еднократно
25 -  до 2 
( при повече -10,00%)
до 2 
( при повече -15,00%)
9 Преместване на сървър, база данни и промяна на конфигурационни данни 60 - -10,00%  -15,00%
10 Конфигуриране на устройства за отдалечен достъп до MS SQL Server 30 -  -10,00%  -15,00%
11 Изработка на индивидуални етикети по заявка на клиент - за 1 брой 30 - до 2 
(при повече -10,00%)
до 2 
(при повече -15,00%)
12 Изработка на индивидуални справки по заявка на клиент - за 1 брой 30 до 1 до 2 
(при повече -10,00%)
до 2 
(при повече -15,00%)
13 Изработка на шаблон за документ към операция (или справка) по заявка на клиент - за 1 брой 25 до 1 до 2 
(при повече -10,00%)
до 2 
(при повече -15,00%)
14 Корекция на справка 15 - до 1 до 2
15 Корекция на документ 15 - до 1 до 2
16 Корекция на етикет 15 - до 1 до 2
17 Изработка на комуникация (обмен на данни) с външни системи
(Избработва се допълнителен модул за обмен на данни със система изпозлвана от клиента, която е различна от допълнителните модули предложени от фирмата.
Цената се заплаща еднократно. Не са включени промени или допълнителни доработки след приемане на изработката)
До 250
по оферта
- -10,00% -15,00%
18 Изработка на индивидуален POS (работна точка) по задание
(Изработва се самостоятелно работно място по поръчка на клиета. Цената е еднократна.
Не са включени допълнителни доработки или промени.след приемане на изработката)
До 200
по оферта
- -10,00% -15,00%
19 Корекция/доработка на POS До 150
по оферта
- -10,00% -15,00%
20 Обработка на ценови листи от Ексел/CSV 30 До 2 бр. + 1 + 2
21 Обработка на ценови листи от web site 30 - + 1 + 2
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ -10,00% -15,00% -20,00%
Прехвърляне на номенклатура стоки и контрагенти от друг софтуер 50 - - -
Инсталиране и настройка на принтери и периферни устройства 25 - - -
Инсталиране и настройка на външен софтуер 40 - - -
Настройка на операционна система (регионални настройки, кирилизация и др.) 15 - - -
Анализ на справки /за брой/ 15 - - -
Отстраняване на потребителски грешки / за брой/ 15 - - -
КОНСУЛТАЦИИ
Цената обявена за всички консултации е за започнат час
Консултация по търговски практики - за всеки започнат час 25 - - -
Консултация за работа с външен софтуер – за всеки започнат час 35 - - -
УСЛУГИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТ -10,00% -15,00% -20,00%
Инсталиране и начална настройка на интернет магазин Prestashop 240 - - -
Актуализация на интернет магазин Prestashop към по - висока версия 100 - - -
Поддръжка на интернет магазин Prestashop - 1 месец 30 - - -
Локализация - инсталиране на допълнителен език към Prestashop – 1 брой 30 - - -
Посочените услуги не включват оптимизация за търсачки – SEO
Всички обявени цени са в лева, без включено ДДС.  
Фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Фирмата си запазва правото да откаже съдействие извън „Абонамент за поддръжка“ или
при надвишаване на предоставяните услуги в „Абонамент за ползване“
Всяка услуга предоставена извън „Абонамент за ползване“ се заплаща допълнително по стандартни цени.
Ако е налице повече от 3 поредни месеца предоставяне на допълнителни услуги без абонаментен план,
Фирмата има право да изиска от клиентът сключване на абонамент за поддръжка по негов избор.
Всички услуги, които не са включени в списъка са въпрос на допълнителна договорка.
Фирмата си запазва правото да откаже изпълнението им.
Цените са валидни от 01.08.2018