1.   Действия свързани с Регламен 679/2016 от ЕП.

  1. Маркет - Добавена е защита на архивните файлове чрез парола.

  2. Маркет – Добавено е криптиране в данните на контрагентите.

   Име на фирма, адрес, телефон,email, ЕГН, банкови сметки, адрес и телефон на складове.

  3. Маркет – Добавено е криптиране на данните за операторите в системата.

 2. Маркет – В Номенклатура – Контрагенти е добавена възможност за указване, какъв е предпочитаният тип плащане за контрагента.

 3. Маркет – При изпращане на електронни писма от системата в писмото се добавя уникален идентификатор на изпращача с цел потвърждение на достоверността на изпратеното писмо при запитване.

 4. Маркет – Добавена е информация към кой статус са Доп.данни към операция и документ.

 5. Маркет – Добавена е опция при създаване на Доп.данни в Настройки, задаване на поредност за визуализация. Позволява подреждане на данните по желан от потребителя начин.

 6. Маркет – Добавена е опция за активиране/деактивиране на баркодове.

 7. Маркет – Добавена възможност за съхраняване на използваният баркод при продажба

 8. Маркет – В продукти е добавен тип „Непреки разходи“, което позволява използването на тези продукти в Доставки за автоматично начисляване и разпределяне на разходи транспорт, акциз и др.

 9. Маркет – Добавена е възможност за разпределяне на „Непреки разходи“ върху стоките при доставка. Опцията предоставя възможност за определяне метода на разпределение в зависимост от количество, стойност, тегло и други характеристики на стоката.

 10. Маркет – Добавена е опция за отбелязване на това дали даденият продукт поддържа дробни количества. Това ограничава допускане на грешки при маркиране на стоки, които могат да бъдат продавани само на бройка.

 11. Маркет – Добавена е възможност за визуализация на снимките към стоките в таблиците за операции.

 12. Маркет – Добавен е контрол на права за действия свързани с личните данни на Контрагенти и Оператори.

 13. Маркет – Разширена е информацията записвана в системни събития при запис и редакция на Договори.

 14. Маркет – Добавени са настройки, указващи смяната на статус при прехвърляне на Оферта/Заявка към Продажба/Доставка. Това позволява автоматичното отбелязване на различни статуси.

 15. Маркет – Коригиран проблем при прехвърляне на стоки в ремонт. Не се отразяваше преместването към вложени части, когато се избира от Номенклатура/Артикули.

 16. Маркет – Коригиран проблем при Връщане на стоки, при работа с много дребни суми.

 17. Маркет – Коригиран проблем при Прехвърляне в друга операция при работа с дребни суми.

 18. Маркет – Коригиран проблем при визуализацията на Доп.данни към операция, показваха се и данни от статус на документ.

 19. Маркет – Коригиран проблем при търсене на стоки по артикулен номер съдържащ префикс на тегловен баркод.

 20. Маркет – Коригиран проблем при смяна на статус в Договори.

 21. Маркет – Коригиран проблем при търсене в операции.