ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за сключването и изпълнението на договор за ползване на стоките и услугите предлагани от ЕТ „Интелигентни Решения“.

 2. Възлагам на ЕТ „Интелигентни Решения“ да обработва и съхранява, предоставените от мен лични данни за сроковете, предвидени в нормативните актове, и/или за сроковете договорени в Договор за продажба от разстояние или друга форма на споразумение между страните.

 3. Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от ЕТ „Интелигентни Решения“ (Дружеството) за следните допълнителни цели:

  1. осъществяване на маркетингова дейност чрез бъдещо изпращане на търговски съобщения и други относно използваните от мен стоки и/или услуги на Дружеството;

  2. статистически проучвания и анализи на Дружеството;

 4. Възлагам и се съгласявам с оглед посочените по-горе цели, личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели:

  1. финансови институции

  2. предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги

  3. държавни и/или общински органи

  4. хостинг провайдъри

 5. Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до ЕТ „Интелигентни Решения“ по реда на ЗЗЛД.

 6. ЕТ „Интелигентни Решения“ има право да приеме като валидни последните данни, посочени от физическото лице. Ако ЕТ „Интелигентни Решения“ служебно констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и носителите на информация, чрез които са установени тези промени, ЕТ „Интелигентни Решения“ може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение би могъл да не се съобразява с тях.

 7. ЕТ „Интелигентни Решения“ информира физическото лице, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД

 8. Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до ЕТ „Интелигентни Решения“ по реда на ЗЗЛД.

 9. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната стока или услуга може да не бъде изпълнено.