1. Добавена е възможност в Договори в текст за вноската да се взимат и основни параметри от Договора като вид, склад на контрагент и т.н.

 2. Маркет – В специалните цени е добавена информация за Склад и офис за който се отнася посочената цена. Това позволява прилагането на цени за продажба само в определени офиси или складове.

 3. Маркет – В Договори – вноски по договори е добавена информация за дата/час на редакция и оператора редактирал сумата на вноската.

 4. Маркет – Добавена е информация в доп. данни към операция за оператора извършил последен промяната на стойността.

 5. Маркет – Добавена е възможност при приключване на продажба, потребителя да избере приключване на „бон с една позиция“ при плащане в брой.

 6. Маркет – Добавена е функционалност с която става възможно копирането на справка от системата директно към Robots. Това дава възможност на оператора да добави резултатите от желана справка под наблюдение.

 7. Маркет – Към приета техника за ремонт може да бъде добавен отговорник.

 8. Маркет – Добавена е опция за фиксиране на колони в справки с цел по – лесното анализиране на информацията. За целта използвайте Ctrl + Ляв бутон на мишката върху колоната пред която желаете да бъде наложено фиксирането.

 9. Маркет – Добавена е настройка към Доп. Данни в операция „Може да се наследява“, позволяваща пренасяне (копиране стойностите) на определени параметри при наследяване на операция.

 10. Маркет – Добавена е възможност за въвеждане на Доп. данни към изплащане на суми към операция.

 11. Маркет – Добавена е функционалност за представянето на таблични данни под формата на картони. Функционалността позволява изготвяне на индивидуални изгледи на данните в справките за по – лесно навигиране и обработка на информацията.

 12. Маркет – Добавена е възможност за контрол на достъпните колони във всяка справка. Може да бъде забранено правото на избран оператор да вижда избрани колони, достъпно в Номенклатура/Оператори – Права за достъп.

 13. Маркет – В модул Организатор е добавена възможност за клониране на задача. Тази опция позволява лесното добавяне на повтарящи се задачи.

 14. Маркет – В модул Организатор е добавена възможност за свързване на задача с друга, като подчинената (свързаната задача) не може да бъде приключена преди основната. Тази опция позволява да се възлагат под задачи към основен процес.

 15. Маркет – Добавена е информация за дата и час на създаване, редакция и заличаване на Оператори в системата.

 16. Маркет – Променен е начинът на обработка на авансови плащания при Оферти, Заявки, Сервиз. Системата създава автоматично операция Продажба.

 17. Маркет – В Номенклатура/Оператори е добавен контрол за достъп по Офиси. Настройката контролира достъпа до различните Търговски обекти на фирмата.

 18. Маркет – В Номенклатура/Оператори е добавен контрол за достъп по Терминали. Настройката контролира достъпа до работни места със специализирано предназначение.

 19. Маркет – При създаване на нова касова операция в Каси, се извежда списък с последните 100 използвани потребителски основания. Оптимизира времето на зареждане на нова касова операция.

 20. Маркет – Добавени са опции за отчитане на фискално устройство от операция „Продажба“.

 21. Маркет – Добавена е възможност за служебно въвеждане/извеждане на суми от операция „Касови операции“

 22. Маркет – Добавено е ограничение в операция „Изписване“, общият брой операции за денонощие се допуска да бъде 20, а общият брой записи към всяка операция не може да надвишава 5.

 23. Маркет – Добавена е иформация за оператор, изплатил вноска при плащане по продажба.

 24. Маркет – Добавена е проверка за съществуващ артикулен № при добавяне на нов продукт.

 25. Маркет – Оптимизирано е търсенето по артикули в операция при големи по размер бази данни. Въведено е ограничение на извежданият резултат при търсенето.

 26. Маркет – Добавена е възможност за Анулиране на операции Продажба.

 27. Маркет – Добавена е възможност при Анулиране на операция да се въвеждат доп. данни към операцията.

 28. Маркет – Добавена е функционалност за копиране на продукти. Тя позволява да бъдат наследени основните данни и някой допълнителни параметри.

 29. Маркет – Добавена е функционалност, позволяваща при създаване на нов артикул, полето описание да бъде попълнено според шаблон в настройка „При добавяне на НОВ артикул - Описание по Шаблон“.

 30. Маркет – Добавени са функционални бутони за извеждане на поредни номера за Арт. №, при създаване на нов артикул.

 31. Маркет – Добавени са функционални бутони за вмъкване на информация при изграждането на Описание за артикул. Позволява вмъкване на име на група, доп. данни и др.

 32. Маркет – Коригиран е методът за сторно към операция. Сторнираните артикули се записва в отделна операция.

 33. Маркет - Корекция в метода на печат на бонове при зададен мрежов път за запис на файла.

 34. Маркет – Корекция в информацията за сума на документ в ситуациите когато се издава документ към записана неплатена операция. За сума на документа се взимаше предвид платената сума.

 35. Маркет - Коригиран проблем при работа с цена за партида в продажби. Не се взимаше предвид настройката.

 36. Маркет - Коригиран проблем при запис на операция Оферта. Информацията в касови операции се отразяваше като ПРОДАЖБА

 37. Маркет - Коригиран проблем при редакция „Тип плащане“ на операция, не се променяше плащането в издадените документи.

 38. Маркет - Коригиран проблем при автоматично заключване при неактивност

 39. Маркет - Коригиран проблем при запис на операция при по – бавни системи.

 40. Маркет - Коригиран проблем при избор на Контрагент в операции с Каси, не се визуализираха коректно имената на контрагента.

 41. Маркет - Коригиран метод за възстановяване от архивно копие.

 42. Маркет – Корекция на начинът, по който се показва доп. данни при добавяне на ремонт

 43. Маркет – Корекция при визуализация в дърво с бързи критерии в Каси. Визуалното оформление може да бъде по изискване на потребител.

 44. Маркет – Коригиран проблем с преместване на вложени части при добавяне на ремонт.

 45. POS Interface for WEB – добавена е възможност за ограничаване на достъпа до определени форми за избран потребител.

 46. POS Interface for WEB – увеличено е времето за изчакване при изпълнение на процедура.

 47. POS Interface – добавена възможност за въвеждане на регистрация при наближаващ край на лиценз.

 48. POS Interface - Добавена е функционалност за директен печат на ESC/POS принтери.

 49. POS Interface – При оторизация в системата се взима предвид, посочената настройка за достъп до Офис, Терминал и т.н.

 50. POS Interface – Корекция при печат на кухненски бонове.