Наредба Н-18

Извадки и определения

/ЗДДС обнародван в ДВ бр.24 16.03.2018, Наредба Н-18 обнародвана в ДВ бр.80 28.09.2018/

 1. ЗДДС чл. 118 ал. 16 „Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 4.“

 2. ЗДДС чл. 118 ал.18 „Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16.“

 3. ЗДДС В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87: „84. „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.“

 4. Наредба Н-18 чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“

 5. Наредба Н-18 Допълнителни разпоредби § 1 т.19. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

 6. Наредба Н-18 Допълнителни разпоредби§ 1. т.1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;

 7. Наредба Н-18 Глава седма "в" чл. 52л. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.

 8. Наредба Н-18 Глава седма "в" чл. 52к. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ал.1 „Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.“

 9. Наредба Н-18 Глава седма "в" чл. 52к. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ал.3 „Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.“

 10. Наредба Н-18 чл. 52з. „(1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.“

 11. Наредба Н-18 чл. 52з. „(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.“

 12. Наредба Н-18 чл. 52з. (3) „Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.

 13. Наредба Н-18 чл. 36. ал.1 (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:

  1. на спиране на захранващото напрежение;

  2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;

  3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;

  4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.

 14. Наредба Н-18 чл. 40. ал. 1Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:.......“

  ал. 5 (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан. Натрупаният оборот се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан.“

  ал. 6 (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато лицето по чл. 3 работи с касови бележки от кочан повече от един ден, оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Този начин за предаване на натрупаните обороти се спазва за всеки ден, през който лицето по чл. 3 е отчитало продажби с касови бележки от кочан. Пълен дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва преди регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден.“

  ал. 7 (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден на лицето по чл. 3, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, натрупаният оборот, отчетен с касови бележки от кочан, се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.„

 15. Наредба Н-18 чл. 31 „(1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.

  (2) Сторно документът съдържа посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис "СТОРНО". Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. В случай че сторно документът отразява операция по фискален бон за продажба, съдържащ уникален номер на продажбата, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторното.

  (4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършва сторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.“

 16. Наредба Н-18 чл. 20. „(1) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва:

  1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по инициатива на лицето по чл. 3;

  2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано;

  3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекратяване на лицето по чл. 3.

  ...........Чл. 22. (1) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:

  1. препълване на фискалната памет;

  2. смяна на собственика;

  3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

  4. бракуване на ФУ;

  5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;

  6. грешка в блок на фискалната памет;

  7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

  8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия...................“