1. Маркет – Добавена е възможност при изпращане на email да посочите „Потвърди прочитане“ и „Потвърди получаване“

 2. Маркет – Добавена е настройка „Изпрати репорт за прочетено писмо на email адрес“, която позволява препращане на потвърждението за прочитане да стане на email адрес различен от този на изпращача.

 3. Маркет – В модул Фискален сервиз са добавени проверка за валидност на ново досие и проверка за валидност на нов договор/суфикс

 4. Маркет – В модул Сервиз и модул Организатор, при добавяне на ремонт който е предплатен, чрез продажба в системата не се извършва преместване на стоките между складове и не се прехвърлят след това в продажба. За целта е необходимо при добавянето да бъде посочен „Тип на ремонт“ и към коя операция е.

 5. Маркет – Добавено е автоматично наследяване на права за новосъздаден оператор от определена роля. Наследяват се правата на първият открит оператор от посочената роля.

 6. Маркет – Добавена е настройка за Периферни устройства – Електронна везна, която позволява свързване на везна Еликом към системата с цел директно прочитане на тегло при въвеждане на артикул в операция.

 7. Маркет – Добавена е бърза справка в начален екран на Организатор – „Назначени за мен“, което извежда на екран задачите предназначени за активният оператор или тези за които той е отговорник. Активира се при стартирането на модула.

 8. Маркет – Добавена е настройка „При липса на артикул в операция произведи“, която позволява произвеждане на звукова сигнализация, ако търсеният артикул в операция не е намерен.

 9. Маркет – Добавена е настройка към „Шаблон за sms при ....“, която позволява обособяването на отделен шаблон за смс към повечето операции (Продажба, Заявка, Сервиз, Договори и други)

 10. Маркет – Добавена е настройка „Път до шаблонен файл Бележки в Сервиз“, която позволява обособяването на отделен шаблон за бележки в модул Сервиз.

 11. Маркет – Добавена е настройка „Път до шаблонен файл за писма в Сервиз“, която позволява обособяването на отделен шаблон за ел.поща в модул Сервиз. Ако не е посочено се взима в предвид глобалната настройка за шаблон към ел.поща.

 12. Маркет – Добавена е настройка „Път до шаблонен файл за писма в Задачи“, която позволява обособяването на отделен шаблон за ел.поща в модул Задачи.

 13. Маркет – Добавена е възможност за създаване на задача към операциите Продажба, Доставка, Оферта, Заявка

 14. Маркет – В договори е добавена опция за проверка на префикси. Визуализира се допълнителна информация за префикса в списък като резервиран, блокиран и др.

 15. Маркет – Добавена е поддръжка на фискални устройства

  1. Датекс

  2. Дейзи

  3. Тремол

  4. Елтрейд

 16. Маркет – Към операциите Продажба, Оферта, Заявка, Организатор, Сервиз, Договори, Фискален сервиз са добавени настройки „Предпочитан email за кореспонденция при ...“.

 17. Маркет – Към условия за търсене е добавена възможност за критерии на търсене по :

  1. миналата седмица

  2. следващата седмица

  3. следващият месец

  4. следващата година

  5. утре

 18. Маркет – Към договори е добавенa възможност при избор на тип Договор „Други“ да се посочи описание на Вида със свободен текст.

 19. Маркет – При служебно извеждане на суми от Касови операции е добавена проверка за наличието на извежданата сума от ФУ. Системата блокира извеждането ако посочената сума не е налична във ФУ.

 20. Маркет – Добавена е възможност в Бележки да се посочва повтаряемост, по този начин могат да се назначават напомнящи бележки повтарящи се във времето.

 21.   Маркет - Добавено е предупреждение за закъснели Фискални устройства при стартиране на модул Сервиз. Извежда се съобщение за броя неиздадени ФУ повече от 72 часа.

 22. Маркет – Добавена е настройка „Деактивиране на оператори без активност последните Х (дни)“, която позволява на системата да проследи и Деактивира (подготви за заличаване) оператори, който нямат активност повече от посочените дни.

 23. Маркет - Добавена е възможност за директен избор на причина за Деактивиране на ФУ във Фискален сервиз.

 24. Маркет – Корекция на суми при плащане в брой, отразявани в касовата книга.

 25. Маркет - Добавена е настройка към документи, която позволява на избран документ да следва (използва) номерацията на друг. Основната идея е при създаването на кредитни и дебитни известия да се използва номерацията на фактурите.

 26. Маркет – В модул „Фискални устройства“ е добавена възможност да се изчитат данните от свързано фискално устройство и с тях директно да се извършват операции като регистрация, подновяване на договор и т.н.

 27. Маркет – В модул „Фискални устройства“ е добавена възможност за вписване на ремонт директно от модула. Системата автоматично намира приет ЕКАФП и отваря добавяне на ремонт към приема.

 28. Маркет – Добавена е настройка „Оторизация само с парола“, която позволява вход в системата само с парола, но налага изискването паролата да съдържа не по – малко от 15 символа. При тази настройка се препоръчва използването на карти.

 29. Маркет – в Настройки към модул „Фискални устройства“ са добавени “Сервизен център по подразбиране“, която указва обслужващ сервиз по подразбиране при регистрация на ново ФУ и „ТДД на НАП по подразбиране“.

 30. Маркет – Добавени са настройки за генериране на Дневен отчет – Z , при приключване на работа с програмата, при стартиране на работа и при достигане на определен час.

 31. Маркет – Добавена е настройка „Изчистване на анулирани ремонти по-стари от (месеца)“, която позволява почистването на стари и анулирани (изтрити) ремонти. Активира се след архивиране през системата.

 32. Маркет – Добавена е настройка „Изчистване на анулирани доп. данни по-стари от (месеца)“, която позволява почистването на стари и анулирани (изтрити) доп. данни към операции. Активира се след архивиране през системата.

 33. Маркет – В права за достъп е добавена възможност за едновременно задаване на права върху всички оператори от определена Роля.