29.01.2019

1. Добавена е директна свързаност на всяко работно място с ФУ.

2. При липса на връзка с ФУ се блокира работата с операциите:

1. Продажба

2. Заявка

3. Нов прием в сервиз

4. Прием на Нови задачи

5. Касови операции

6. Производство

4. Забранена е редакция и изтриване на записи в Касови операции

5. Забранена е редакция на основни данни в поръчка и изтриване на поръчки за ремонт.

6. Забранена е редакция на ремонти/услуги в операциите Сервиз и Задачи.

7. Забрана Редакция на ред в открита, но неприключена операция.

8. Забрана за редакция на данни в записана операция – редакция на контрагент, тип плащане и платена сума. - т.13. - извършва се чрез Сторниране на операцията.

9. При приключване на продажба независимо от вида плащане винаги се отпечатва фискален бон с отбелязана сумата, която е платена по задължителните за издаване на ФБ типове плащания.

10. Забранена е редакцията на основен тип плащане „в брой“

11. Добавена е проверка за отворена операция, при прехвърляне на данни към Продажба.

12. Блокирана е възможността въведени артикули във временната таблица за една операция да се прехвърлят към друга операция.

13. Не се допуска работа без връзка с фискално устройство.

14. Премахната възможност за изтриване на складове на контрагент.

15. Не се допуска отразяване на плащане по Оферта. Потвърдена Оферта се преобразува в Заявка.

16. Реализирани всички изисквания по Приложение № 29 от Наредба Н-18 към ЗДДС