01 Октомври 2018г

На 28 септември тази година в държавен вестник беше обнародвана Наредба Н18 към Закона за данък добавена стойност, в която се въвеждат изисквания към всеки софтуер, който търговците задължени да издават фискални бонове използват в свойте обекти.

Въвеждат се изисквания с които трябва да се съобразяват както производителите така и потребителите на софтуера.

Текстовете на Наредбата в глава седма разпореждат на всеки производител на софтуер, който може да се използва в търговски обект да го регистрира в специален списък поддържан от държавната администрация.

Съгласно текстовете, изискванията засягат единствено тези търговци, който са длъжни да издават фискални бонове съгласно чл. 3 от същата разпоредба, но реално внасят и промени в останалите обекти, тъй като всеки производител декларирал своя софтуер в списъка на НАП неможе да произвежда и разпространява друг софтуер (Допълнителни разпоредби §74).

В борбата с укриването на доходите, НАП поставят сериозен праг пред производителите и произвежданите от тях софтуери, които до този момент малко или много не са взимали предвид изискванията към правилното документиране на сделките съгласно законодателството. С обявените текстове на всички потребители на СУПТО („софтуер за управление на продажбите“ – виж чл.118 от ЗДДС) ще се наложи да познават добре законовите разпоредби не само в самата Н18, а и всички други действащи закони за търговия както у нас така и в Европейският съюз.

Производителите на софтуер се задължават да поддържат определени функции в регистрираният софтуер, които до този момент не са били обект на пряк контрол. Например не се допуска в софтуерът функционалност заобикаляща задължителното издаването на фискален бон при приключване на продажба с плащане в брой . За повече яснота относно тази промяна ще споменем, че до настоящият момент контролът беше прилаган единствено към собственика на обекта, но не и към използваният от него софтуер. Друго задължение към софтуерът е изискването да се съхраняват личните данни на всички оператори работили в системата, задължителната проверка за връзка с използвано в търговският обект фискалното устройство преди откриването на продажба, както и набор от справки които предоставят на представителите на Държавният орган информация за реализираните продажби и получените плащания.

Поради общата дефиниция на СУПТО според представители на НАП, под това описание попадат абсолютно всички софтуери които имат база данни, в която съхраняват информация за наличността на стоките, данни за клиентите и техните покупки. В това число попадат счетоводни софтуери, интернет магазини, традиционният складов софтуер дори и софтуери за проследяване на сервизните услуги, ако притежават каквато и да е възможност за отразяване на плащания от клиенти.

Прилагането на тези текстове е предвидено да започне в началото на 2019 година.