15.09.2021

1. Добавена е възможност за вписване на параметри в името на доп.данни към операция/номенклатура.

2. Добавена е възможност за изпълнението на допълнителни функции при Номенклатура – Артикули. Операции върху избраните артикули\Допълнителни\. Това дава възможност към системата да се добавят изработени за конкретен потребител функционалности свързани с номенклатурите.

3. Добавено е автоматично зареждане склада, с който е работено при отваряне на неприключила ревизия.

4. Добавено е потребителско съобщение за доставка на продукт с Доставна цена надвишаваща продажната.

5. Добавена е настройка „При прехвърляне на ЗАЯВКА към ПРОДАЖБА зареди продажна цена от ПРОДУКТА“.

6. В модул Сервиз в дървото за бързо търсене е добавен и клон „Анулирани“.

7. Добавена е настройка, която блокира Анулирането на поръчка в Сервиз и Задачи.

8. Добавена е интеграция на Quick Assist като допълнителна опция за оказване на съдействие от техническо лице

9. Добавена е възможност за задаване на условие кога един параметър (Доп. Данни) става задължителен. Целта е да се обхванат случаите когато задължителното попълване на даден параметър зависи от стойността попълнена в друг.

10. Добавена е възможност за избор рецепта в операциите Оферта и заявка. Това позволява наследяването на избраната рецепта при създаване на Продажба или Производство.

11. Добавено е известяване за налични неприключени задачи при въвеждане на Нова задача към контрагент.

12. Добавено е известяване при използване в операция на Партида, чиито срок на годност е изтекъл

13. Добавена е настройка за автоматично нулиране  на натрупани бонус точки 

14. Добавена е настройка за автоматично нулиране на натрупан оборот на контрагенти 

15. Добавено е различно оцветяване на стоките от тип „Услуги“ в таблицата с извършените ремонти в модул Сервиз и Задачи

16. Добавена е възможност за избор на артикули в модулите Сервиз и Задачи от записана Заявка.

17. Добавена е функционалност за генериране на XML файл съгласно чл.49б(2) Приложение 27 от Наредба Н18 за деклариране на фискално устройство в НАП от сервизни центрове.

18. Добавена настройка, която отваря страницата в Нап за подаване на генерираният XML файл.

19. Добавена е настройка към операция Доставки, която извежда предупреждение при опит да се добави повторно един и същ артикул в операцията.

20. Добавена е настройка към „Визуални настройки”, която позволява да се зададе какъв цвят да се оцветява активната контрола.

21. Добавено е бързо търсене в справки Договори. 

22. Оптимизирано опресняването на данни в таблиците

23. Коригиран проблем и настройки на колони. Имаше възможност да се покажат в някои справки колони забранени за оператора

24. Коригиран проблем при позициониране в група на артикул при двоен клик в таблицата (Група име).

25. Коригиран проблем при печат на таблица в шаблон.

26. Коригиран проблем при настройването на справки в които е указано показването на всички колони. 

27. Коригиран проблем при настройване права на оператор за операция Ревизия.

28. Коригиран проблем при добавяне на баркод за опаковка.

29. Коригиран проблем при визуализирането на съдържанието на рецепта в артикул когато има повече от една рецепта.