Договор за продажба

от разстояние

 1. Общи положения

  1. С настоящите Условия и на основание чл. 48-61, Раздел II, Глава 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) се определят взаимоотношенията на „Интелигентни Решения” ЕТ, наричан по-долу за краткост „Интелигентни Решения” ЕТ със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, 6100, бул. "23-ти Пехотен Шипченски Полк"№ 18, с крайни потребители възникващи по повод сключване на договор от разстояние за продажба на стоки и/или услуги на територията на Република България.

  2. Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато този договор се счита за сключен между „Интелигентни Решения” ЕТ и физическо и/или юридическо лице за продажба на Услугата от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението до сключване на договора страните не са във физически контакт помежду си.

  3. Термини:

   1. Общи условия” означава действащите Общи условия за Услуги, които „Интелигентни Решения” ЕТ предоставя на своите Потребители към датата на влизане в сила на тези Условия достъпни на www.irigsoft.com.

   2. Потребител” означава физическо лице или юридическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/ или сключва договор за продажба по отношение на една или повече Услуги, предоставяни от „Интелигентни Решения” ЕТ въз основа на тези Условия.

   3. Услуга” означава която и да е стока или услуга по смисъла на приложимите Общи условия, предлагана от „Интелигентни Решения” ЕТ

   4. Договор за продажба от разстояние: Под договор за продажба от разстояние се разбира договора, сключен между „Интелигентни Решения“ ЕТ и потребителя, който се сключва като част от система за предоставяне на стоки и/или услуги от разстояние, организирана от „Интелигентни Решения“ ЕТ, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

   5. Договор за продажба извън търговския обект: Под договор извън търговския обект се разбира всеки договор между търговец и потребител:

    • сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;

    • при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. II;

    • сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;

    • сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

 2. Процедура за сключване на договор от разстояние

  1. За отправяне на предложение от страна на „Интелигентни Решения” ET за продажба на Услуга от разстояние ще се използват средства за комуникация от разстояние, като:

   1. електронна поща;

   2. интернет;

   3. телефон;

   4. факс;

   5. видеотекст;

   6. адресирани и неадресирани печатни материали на „Интелигентни Решения“ ET;

   7. писмо до потребителя;

   8. инсталиране на предлаганата Услуга от страна на клиента или представител на „Интелигентни решения“ ЕТ

   9. други, позволени от закона.

  2. Всеки желаещ да сключи договор от разстояние за услуга, може да направи заявка по електронен път, на следния адрес на „Интелигентни Решения” ЕТ: i_r_i_g@mail.bg, или чрез форми за обратна връзка в уебсайта на „Интелигентни Решения” ЕТ, като следва указания там начин.

  3. С оглед на Добра търговска практика, правещият търговско предложение по телефона, респективно приемащият телефонната заявка представител на „Интелигентни Решения” ЕТ, в началото на всеки разговор следва да уведоми потребителя за своята самоличност, както и да разкрие търговската цел на обаждането при отправяне на предложение по телефона.

  4. Предложението на „Интелигентни Решения” ЕТ към потребителите за продажба на Услуга/и от разстояние следва да съдържа следната информация:

   1. името и адреса на „Интелигентни Решения” ЕТ;

   2. основните характеристики на Услугата;

   3. цената на Услугата с включени всички данъци и такси;

   4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;

   5. начина на плащане на цената на Услугата, доставката и изпълнението на договора;

   6. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

  5. Информацията по т. 4, по-горе ще бъде представена на потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация и ще подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

 1. Права и задължения на „Интелигентни Решения” ЕТ

  1. Интелигентни Решения” ЕТ се задължава, в срок до 7 (седем) дни от получаване на заявката, да изпрати инсталационен пакет на предлаганите услуги или да осигури свое техническо лице или представител, който да извърши чрез методите на електронните средства инсталация на Услугата.

  2. Интелигентни Решения” ЕТ се задължава да представи в настоящият договор информация за:

   1. Всички данни за контакт, на който потребителят може да изпраща жалби;

   2. Всички данни за контакт, на който потребителя може да изиска техническа поддръжка свързана с използваната услуга;

   3. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

   4. основни характеристики на заявената услуга и условията на договора, сключен между „Интелигентни Решения” ЕТ и съответния абонат на Услугата;

   5. условията за прекратяване на договора, респективно дължими санкции при предсрочно прекратяване;

   6. начин на изпращане на договора

   7. данни за предоставяната Услуга, след продажбата.

  3. При сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние „Интелигентни Решения” ЕТ приема, че ще достави на потребителя по електронен път подписан от своя страна договор.

   При изричното желание (изразено в писменна форма) от страна на клиента се съгласява да предостави, чрез куриерска фирма пратка, съдържаща два екземпляра от договора, подлежащ на сключване от разстояние, подписан от страна на дружеството и стоката ако има закупена такава. При получаване на пратката, потребителят се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише договора и талона за доставката и да предаде един екземпляр от договора и талона обратно на куриера. В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес 2 (два) или повече пъти се счита, че Потребителят се е отказал от договора за продажба на Услуга от разстояние.

  4. В случайте в който Потребителя по това споразумение сподели търговска тайна „Интелигентни Решения“ ЕТ се ангажира да я съхрани надлежно съгласно текущото законодателство. При уведомяването си „Интелигентни Решения“ ЕТ има право да откаже получаването и или да изиска допълнително споразумение относно нейното използване и/или съхранение.

  5. Интелигентни решения“ ЕТ има правото да изиска от потребителя по всяко време разположените на клиентския компютър настоящия „Договор за продажба“ както и „Декларацията за съгласие за обработка на лични данни“.

  6. В случайте на предоставянето от страна на „Интелигентни Решения“ ЕТ регистрационен ключ за услуги и/или продукти обект на настоящият договор, той се предоставя след писменно или устно заявяване от страна на Потребителя. Използването на регистрационният ключ, чрез неговото въвеждане в системата в специална регистрационна форма предоставя възможност на потребителя да провери клаузите по настоящият договор и чрез потвържение на регистрацията да потвърди съгласието си с него. При потвърждението на регистрацията се извършва автоматизирано изпращане на екземпляр на настоящият договор, което ще се счита и за валидно подписано споразумение.

 1. Права и задължения на потребителя

  Потребителят има право да свали и изпълни инсталационният пакет на предлаганата Услуга от нашият интернет сайт www.irigsoft.com, както и да изиска и предостави възможност на техническо лице, представител на „Интелигентни Решения“ ЕТ да инсталира и настрой предлаганата Услуга, чрез отдалечен достъп или други комуникационни канали посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  Съгласно Закон за ДДС и Наредба Н-18 не се допуска демонстрационна версия на предлаганите софтуери във версия на регистриран „софтуер за управление на продажбите в търговски обект“ (ЗДДС чл. 118)

  Запознаването на потребителя с възможностите може да бъде извършено в обект на „Интелигентни Решения“ ЕТ или негов представител и не носи финансови задължения към „Интелигентни Решения“ ЕТ. 

  При сключване на настоящият договор е налице срок от 30 (тридесет) дни, в който потребителят може да обмисли и да се откаже от настоящият договор.

  1. Право на отказ

   След изтичане на демонстрационният период, ако потребителят не заяви подновяване на лиценз, това е достатъчно да се приеме че е използвал правото си на отказ

   След влизане в сила на настоящият договор потребителят няма право на отказ от услугата съгласно чл. 57 ал.1, ал.3, ал.13 (заедно или по отделно) от ЗЗП, а именно:

   1. ал. 1 - „за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

   2. ал. 3 - „за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;“

   3. ал. 13 - „за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ

  2. Задължение при сключване на договор

   При сключването на договора по описаната процедура в раздел II потребителят е необходимо да:

   1. се запознае с „Декларацията за съгласие за обработка на лични данни“

   2. се запознае с „Политика за защита на личните данни“

   3. изпрати по електронната поща електронно копие на „Декларацията за съгласие за обработка на лични данни“

   4. изпрати по електронната поща електронно копие на настоящият договор.

   5. уведоми писменно „Интелигентни Решения“ ЕТ в случайте, в който планира да сподели търговска тайна. Уведомяването се извършва предварително, преди нейното споделяне.

  3. Използване ресурси на „Интелигенти Решения“ ЕТ

   В предлаганите Услуги са предоставени възможностти за употреба на ресурси поддържани от „Интелигентни Решения“ ЕТ, неизчерпателен пример за това са:

   • опцията за съхранение на архивни копия на базата данни на сървъри използвани от „Интелигентни Решения“ ЕТ

   • опцията за използване на услугите по изпращане на смс , чрез сървъри използвани от „Интелигентни Решения“ ЕТ

Предоставените опции е възможно да осигурят достъп до обработваните от Вас лични данни и на трети страни като хостинг компании или държавни органи.

От своя страна „Интелигентни решения“ ЕТ, предоставяйки гореспоменатите опции с оглед защитата на обработваните от Вас лични данни, ще съхранява данни от архивни копия, но не повече от един екземпляр в периода на два календарни дни.

Така предоставените от Вас архивни копия, както и информацията в тях не се използват от „Интелигентни решения“ ЕТ за други цели.

 1. Влизане в сила на договора за предоставяне на Услуга, сключен от разстояние

  Натискане на бутон „ЛИЦЕНЗИРАЙ“ във формата за регистрация, се приема за сключване на настоящият договор за срок с продължителност срока на лицензиране, като това действие има финансово изражение върху отношенията на двете страни.

  С извършване на лицензирането потребителят се задължава да изплати на „Интелигентни решения“ ЕТ стойността на всички услуги описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от настоящият договор.

  След изтичане на лиценза, потребителят може да упражни правото си на отказ, чрез неподновяване на лиценза, но това право не го освобождава от задълженията му възникнали по време на изпълнението на договора.

 1. Техническа помощ, гаранция и извънгаранционна поддръжка

  1. Техническа помощ е оказването на съдействие при използването на услугата по време на валидност на договора.

   Предоставени са следните възможностти за ползване от страна на потребителя:

   1. чрез искане на електронна поща : irigsoft@abv.bg

   2. чрез искане с помощни средства вградени в Услугата (изпращане на запитване, както и заявка за отдалечена помощ)

  2. Гаранцията за използване на услугата обхваща първите 3 месеца от заявката за сключване на договор. Тя се изразява в безвъзмездно отстраняване на забелязани проблеми, актуализиране на продуктите свързани с услугата, както и услугите свързани с това актуализиране. Гаранцията не обхваща безвъзмезно добавяне на нова функционалност по искане на потребителя, промяна методиката на работа на Услугата според нуждите на потребителя

  3. Извънгаранционна поддръжка – в срока на договора потребителя може да се възползва от поддръжката описана в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в предвидените там количества и срокове. Ако надхвърли предвидените количества или срокове се счита, че след изтичане на Гаранционната поддръжка е наличие на условия за договоряне на Условия по извънгаранционна поддръжка, който са извън обхвата на този договор.

  1. Интелигентни Решения“ ЕТ предоставя гаранция в случаите на използването на услугата като „Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти“ съгласно ЗДДС чл. 118, че в качеството си на лице съгласно Глава седма „б“ от Наредба Н-18 се е съобразило с посочените изисквания на цитираните закони по време на сключване на договора и е извършило всички необходими действия по привеждане на съотвествие с тях. Предоставената гаранция не представлява финансова гаранция и няма финансово изражение, а дава правото на потребителя да поиска безвъзмездното отстраняване на открити несъответствия в срока на валидност на договора.

 1. Заключителни условия

  1. За всички неуредени в настоящите Условия, както и в Общите условия на „Интелигентни Решения” ЕТ, въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

  2. При възникване на спорове, страните уреждат същите по пътя на преговорите и в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие ще отнасят спора за решаване от компетентния български съд. Настоящите Условия, са неразделна част от Общите условия на „Интелигентни Решения” ЕТ за предоставяне на Услуга, публикувани на нашата интернет страница www.irigsoft.com и имат действие спрямо всички абонати и потребители на Услугите и заинтересуваните от сключването на договор за Услуга от разстояние лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите според избраният период на лицензиране както следва :

  1. Ценови условия предплатен пакет:

   Услуга

   Период

   Цена

   Абонамент за ползване на

   Global Market & Service System – административна част

   или POS Интерфейс

   или POS интерфейс за Web – до 5 конкурентни потребителя

   1 месец

   за 1 Рс

   15 лв

   Абонамент за ползване на

   Global Market & Service System – административна част

   или POS Интерфейс

   или POS интерфейс за Web – до 5 конкурентни потребителя

   6 месец

   за 1 Рс

   75 лв

   Абонамент за ползване на

   Global Market & Service System – административна част

   или POS Интерфейс

   или POS интерфейс за Web – до 5 конкурентни потребителя

   12 месеца

   за 1 Рс

   150 лв

   Първоначална инсталация на POS Интерфейс

   еднократно

   250 лв

   Първоначална инсталация на POS Интерфейс за Web

   - в посочената цена не влиза такси за хостинг

   - в посочената цена не се включва цена за употреба на SSL, SSH или друг криптиращ метод

   еднократно

   350 лв

   Изработка на поръчкова функционалност към POS интерфейс или POS интерфейс за Web

   еднократно

   По споразумение

   Изработка на справка различна от стандартно предложените в системите

   еднократно

   Според сложността

   но не по – малко от 30 лв

   Изработка на документ различен от стандартно предложените в системите

   еднократно

   Според сложността

   но не по – малко от 30лв

   Оказване на техническа поддръжка по телефон, email, чат канал, отдалечен достъп в часовете 10:00 – 18:00 (от понеделник до петък)

   До 4 часа на месец за офис

   Не се заплаща

   Оказване на техническа поддръжка по телефон, email, чат канал, отдалечен достъп в часовете 18:00 – 21:00 (от понеделник до петък)

   - оказваната поддръжка не включва инсталация на ново работно място

   - оказваната поддръжка не включва изработка на справка или документ

   - оказваната поддръжка може да включва обучение или консултация по търговски казус свързан с разрешаването му в системите

   До 2 часа на месец за офис

   Не се заплаща

  - Посочените цени са без вкл. ДДС

  - Техническа поддръжка извън описаните по – горе се заплаща допълнително и е въпрос на отделно споразумение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 1. Контакти:

  1. за „Интелигентни решения“ ЕТ

Бизнес контакти:

ЕИК

123664207

Име

ЕТ Интелигентни Решения

МОЛ

Инж. Ивайло Гаев

Адрес на регистрация

6100 гр. Казанлък, бул „23 – ти Пехотен Шипченски Полк“ № 18

Телефон:

0888/91 26 23

Email:

i_r_i_g@mail.bg

Web site

www.irigsoft.com

Техническа поддръжка:

Телефон:

0888/91 26 23

Email:

i_r_i_g@mail.bg; irigsoft@abv.bg

Искане за техническа поддръжка с

отдалечен достъп чрез инструментите на предлаганият софтуер

Да

Запитване за техническа поддръжка чрез инструменти на предлагания софтуер

Да

  1. Данни за плащане

Банков превод (платежно нареждане)

Титуляр:

„Интелигентни Решения“ ЕТ

Банка:

Общинска банка АД

BIC:

SOMBBGSF

IBAN (BGN)

BG35 SOMB 9130 1021 2004 01

 1. За Потребителя

Бизнес контакти:

Име на потребителя

ЕИК (ако съществува)

Телефон:

Email:

Лицензионен код

на работното място

Лицензионен период

Потребител

Интелигентни Решения ЕТ

Име

Име

Инж. Ивайло Гаев

Длъжност

Управител

Длъжност

Управител