03.05.2019

Управление на сервизна дейност

Съгласно текущите текстове в Наредба Н-18 се приема, че УНП (Уникален номер на продажбата) се генерира в момента на започване на продажбата. Съгласно проведените дискусии с НАП и публикуваните въпроси и отговори лицата по чл. 3 използващи сервизен софтуер трябва да имат предвид, че едно от основните изисквания при приемане на заявка за ремонт е именно генерирането на УНП, което се счита и за откриване/започване на продажбата.

Изготвянето на оферта не се разглежда като приемане на заявка, това тълкуване на текстовете  на Наредба Н-18 не налага изискването за генериране на УНП при започване на оферта, но трябва да се съобразите с изискването на чл. 7а и издаваните документи към поръчката

"Чл. 7а. (Нов- ДВ, бр.10 от2019 г.) (1) Не се допуска лице по чл.3 да предоставя документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон

(2) Не се допуска издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени клиентски поръчки."

Всеки софтуер в обекта, който има функционалността на СУПТО (определена в текстовете на ЗДДС чл. 118) трябва да бъде деклариран и регистриран в НАП от производителят му.

Независимо колко и какви СУПТО се използват в обекта от лицата по чл. 3 те задължително се съобразяват с

"Чл. 52з. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект с изключение на софтуер по чл. 52а, ал. 2."

Трябва да се има предвид, че използването на различни СУПТО в един търговски обект, налага изискването всяко от тях да управлява различно фискално устройство.

Приложенията с който извършвате/организирате дейността си (различни online организатори) могат да бъдат разглеждани като СУПТО съгласно текстовете на ЗДДС чл. 118 и Наредба Н-18, в случай че към всяка дейност описвате и изчислявате приетите суми, тъй като приемането на заявка за извършване на услуги за:

  •           -  посещение на обект
  •           -  отдалечена помощ
  •           -  оказване на поддръжка по сключен договор

независимо дали става по телефон, online или чрез електронна поща също се счита за започване на процес по продажба, което съответно налага генерирането на УНП при въвеждането им в базата данни на СУПТО.

Управление на интернет магазин

Съгласно разясненията публикувани в страницата на НАП става ясно, че се допуска обменът на данни между интернет магазин и СУПТО, като се вменява задължението за гарантиране на точност (непромененост) на свалените данни.

Приемането на каквито и да са данни по електронен път (EDI, XML, Excel, Txt или друго) в СУПТО трябва да бъде вписано подробно в Лог системите му.

Не става ясно обаче как проверяващите лица от НАП ще разглеждат симбиозата между интернет магазин и СУПТО, свързани чрез "импортер" (междинно приложение). Според нас трябва да се вземат предвид и публикуваните СХЕМИ - СУПТО. Бихме желали да Ви обърнем внимание на т. 3 от тях в която гореописаната симбиоза се декларира като самостоятелно СУПТО.

Като се вземат предвид посочените примери смятаме, че се допуска един интернет магазин да не се декларира като СУПТО в случайте разглеждани в т. 3 от "Схеми СУПТО"

Ако Вашият електронен магазин е разработен чрез Magento или Prestashop и желаете да свържете Вашият електронен магазин със СУПТО пишете ни, можем заедно да изградим необходимата комуникация. 

Съгласно публикуваните от НАП разяснения считаме, че с възможностите на нашето СУПТО Вие можете да отговорите на изискванията.